AMS 2

Strømmåler

Den registrerer strømforbruket hver time, og rapporterer målerstanden automatisk til nettselskapet en gang i døgnet. Strømmålerne er tilrettelagt for tilleggstjenester, display, osv. Disse løsningene leveres imidlertid ikke, men kunden kan selv bestille dette hos eksterne leverandører.


Se paragraf 4.2 i forskriften for mer informasjon om hvilke funksjonskrav som stilles til de nye strømmålerne:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301#KAPITTEL_4


Når det gjelder fritak fra installering av ny strømmåler åpner forskriften for at det kan gjøres unntak dersom "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker"  - se paragraf 4.1 i forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-06-24-726

Det betyr at el-overfølsomme med legeerklæring kan innvilges fritak fra ny måler.


Fritak for installasjon på grunnlag av liten/ingen besparelse i forbruk er ingen grunn for fritak.