evakuering_komplett

Her gjelder det å komme seg unna - jo før jo bedre!


Men hvordan gjør jeg det?


Branninstruksen er første fase når du oppdager brann.


Så må du være kjent med rømningsveien(e) - på forhånd!!
Denne inngår ikke i en rømningsvei.Rømningsvei


Som hovedregel skal det finnes alternativ rømningsmulighet fra ethvert oppholdssted. Dette gjelder også boliger. Er avstanden til trapp mindre enn 15 m og trapperommet spesielt sikkert kan det benyttes bare ett trapperom - branntrygt trapperom eller røykfritt trapperom.


Når det er tillatt å bruke to åpne trapperom kan vinduer utgjøre den ene rømningsveien når


•Vinduenes underkant er mindre enn 5 m over underliggende terreng

•Vinduer kan også når avstand til underliggende terreng er over 5 m dersom brannvesenets materiell aksepteres som rømningsvei. Dette er neppe brukbart i i bygninger i bygningsbrannklasse 4 fordi overtenningstiden er kort og brannvesenets innsatstid generelt for lang

•Vinduer som ligger mer enn 5 m over underliggende terreng kan også brukes som rømningsvei dersom det treffes tiltak slik at rømmingen kan foregå like betryggende som i de to første alternativene. Nødvendige tiltak kan være fastmontert stige fra vindu til terreng. Stigen må være lett å bruke og den må være beskyttet slik at rømning ikke vanskeliggjøres av brann i noen av etasjene.Heis regnes ikke som rømningsvei.


I bygninger med flere etasjer skal rømningsveiene ha kapasitet for samtidig rømning fra to etasjer.


Fra brannceller som omfatter flere etasjer skal hver etasje ha direkte utgang til minst en rømningsvei.


Fri bredde i rømningsvei skal være minst 80 cm og ikke mindre enn 0,7 cm pr. person.


2. Krav til dører i rømningsveier


Dør til og i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen eller ha utførelse som gir likeverdig funksjon under rømning. Krav om slagretning gjelder ikke dør til rømningsvei fra branncelle for et lite antall personer.


Dør i rømningsvei skal normalt kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel e.l.


3. Merking av rømningsveier


Rømningsvei skal være tilstrekkelig merket og opplyst. Merkingen skal ha en slik utforming og størrelse at den umiddelbart forstås, og skal plasseres slik at den er lett synlig overalt i det lokalet som skal rømmes og på ethvert sted i rømningsveien.


Det skal være markeringslys ved dører og ved retningsforandringer, samt ledelys eller tilsvarende innretninger i følgende bygninger:


1.Overnattingssteder, sykehus og pleieanstalter.2.Salgslokaler og forsamlingslokaler med bruttoareal større enn 300 m2. I enkelttilfelle kan det allikevel stilles strengere krav, jf. § 7 – 7.Buskerud brannvesen

BRANNØKS!!!!


Veggstiger på over 3,5 m (fra bakkenivå) skal ha ryggbøyler.

Maks. 250 cm fra bakkenivå til første ryggbøyle.

Maks. 6 m mellom hver hvileplattform.

Maks. 2 m avstand mellom veggfestene


Sørlandsstigen opptil 6,9m


DSB skriver i en rapport:

Vindu høyere enn 5 m over planert terreng har likeverdig

sikkerhet som å hoppe fra 5 m. Nye byggeregler

(4. utgave av VTEK) angir at det for boliger kan benyttes

fastmontert stige med ryggbøyle for rømning fra vindu

eller balkong mellom 5 til 7,5 m over terreng. Dette vil

i praksis kunne omfatte boenheter på loftet. Ved større

høyder enn 7,5 m kan ikke stige benyttes og det må monteres

fast trapp.

Når rømningshøyden overstiger 5 meter anbefaler VTEK

at det benyttes fast monterte stiger med ryggbøyle.Ledesystem eller nødlys er en fellesbetegnelse for merking og belysning av rømningsvei med markeringslys, ledelys og antipanikk belysning.

•Markeringslys markerer retningen i rømningsveien med pil og symbolet løpende mann.

•Ledelys er en belysning som lyser opp rømningsveien når den normale belysningen faller ut.

•Anti panikk belysning er en belysning som lyser opp et område eller rom som ikke er en del av hoved rømningsvei men et område hvor mange personer kan oppholde seg.

•Nødlykt håndlampe benyttes som et supplement til nødlys.


Det første valget som må tas ved valg av et ledesystem/nødlyssystem er om det skal benyttes et sentralisert eller desentralisert system. Begge systemene reguleres etter NS-EN 1838 og NS-EN 50172, og valget blir ofte økonomisk motivert.


Desentraliserte systemer:

Dette er nødlys systemer som har innebygget batteriaggregat, eller standard armaturer koblet sammen med ett batteriaggregat. Disse armaturene er koblet til lokal nettspenning, slik at det ikke er behov for lange kabelstrekk og heller ikke behov for brannhemmet kabel, da hver armatur har både nettilkobling og batteridrift. Dette gjør denne typen armaturer meget fleksible og gir dem et bredt bruksområde. Det er NS-EN 1838 og NS-EN 50172 som benyttes for disse systemene også.


Buskerud Brannservice stiller høye krav til produktet og løsningens kvalitet, dette skal være like bra eller bedre enn det kunden forventer. Vi har lang erfaring i å levere optimale sikkerhetsløsninger etter kundenes behov, også innen ledesystemer.


Våre løsninger gir brukeren uovertruffen sikkerhet med fleksibilitet for fremtidig oppgradering og utvidelse. Løsningene har høy brukevennlighet og er økonomisk gunstige. Helhetlig tenking for maksimal sikkerhet er viktig for nødlys og enkle nødlysarmatur til hele ledelyssystemet.


I tillegg til ledesystem med nødlys, leverer vi etterlysende skilt og systemer innen  brannvarsling og evakuering.§ 4 – 1. Rømningsveier


1. Generelle krav til rømningsveier


Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning. Atkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer. Heis og rulletrapp regnes ikke som rømningsvei.


Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier. For små brannceller med direkte utgang til det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i henhold til byggeforskriften da bygningen ble oppført eller når dette er godkjent i forbindelse med bruksendring.


I bygninger med flere etasjer skal rømningsveiene ha kapasitet for samtidig rømning fra to etasjer.


Fra brannceller som omfatter flere etasjer skal hver etasje ha direkte utgang til minst en rømningsvei.


Fri bredde i rømningsvei skal være minst 80 cm og ikke mindre enn 0,7 cm pr. person.


2. Krav til dører i rømningsveier


Dør til og i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen eller ha utførelse som gir likeverdig funksjon under rømning. Krav om slagretning gjelder ikke dør til rømningsvei fra branncelle for et lite antall personer.


Dør i rømningsvei skal normalt kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel e.l.


Dør i rømningsvei fra lokale med mer enn 150 personer skal kunne åpnes fra innsiden med et enkelt håndgrep uten bruk av nøkkel e.l.


Dør i rømningsvei fra lukket anstalt o.l. skal normalt åpnes av betjeningen etter rutiner som skal være utarbeidet og øvet på forhånd.


3. Merking av rømningsveier


Rømningsvei skal være tilstrekkelig merket og opplyst. Merkingen skal ha en slik utforming og størrelse at den umiddelbart forstås, og skal plasseres slik at den er lett synlig overalt i det lokalet som skal rømmes og på ethvert sted i rømningsveien.


Det skal være markeringslys ved dører og ved retningsforandringer, samt ledelys eller tilsvarende innretninger i følgende bygninger:


1.Overnattingssteder, sykehus og pleieanstalter.2.Salgslokaler og forsamlingslokaler med bruttoareal større enn 300 m2. I enkelttilfelle kan det allikevel stilles strengere krav, jf. § 7 – 7.


Buskerud brannvesen

BRANNØKS!!!!


Veggstiger på over 3,5 m (fra bakkenivå) skal ha ryggbøyler.

Maks. 250 cm fra bakkenivå til første ryggbøyle.

Maks. 6 m mellom hver hvileplattform.

Maks. 2 m avstand mellom veggfestene


Sørlandsstigen opptil 6,9m


DSB skriver i en rapport:

Vindu høyere enn 5 m over planert terreng har likeverdig

sikkerhet som å hoppe fra 5 m. Nye byggeregler

(4. utgave av VTEK) angir at det for boliger kan benyttes

fastmontert stige med ryggbøyle for rømning fra vindu

eller balkong mellom 5 til 7,5 m over terreng. Dette vil

i praksis kunne omfatte boenheter på loftet. Ved større

høyder enn 7,5 m kan ikke stige benyttes og det må monteres

fast trapp.

Når rømningshøyden overstiger 5 meter anbefaler VTEK

at det benyttes fast monterte stiger med ryggbøyle.Ledesystem eller nødlys er en fellesbetegnelse for merking og belysning av rømningsvei med markeringslys, ledelys og antipanikk belysning.

•Markeringslys markerer retningen i rømningsveien med pil og symbolet løpende mann.

•Ledelys er en belysning som lyser opp rømningsveien når den normale belysningen faller ut.

•Anti panikk belysning er en belysning som lyser opp et område eller rom som ikke er en del av hoved rømningsvei men et område hvor mange personer kan oppholde seg.

•Nødlykt håndlampe benyttes som et supplement til nødlys.


Det første valget som må tas ved valg av et ledesystem/nødlyssystem er om det skal benyttes et sentralisert eller desentralisert system. Begge systemene reguleres etter NS-EN 1838 og NS-EN 50172, og valget blir ofte økonomisk motivert.


Desentraliserte systemer:

Dette er nødlys systemer som har innebygget batteriaggregat, eller standard armaturer koblet sammen med ett batteriaggregat. Disse armaturene er koblet til lokal nettspenning, slik at det ikke er behov for lange kabelstrekk og heller ikke behov for brannhemmet kabel, da hver armatur har både nettilkobling og batteridrift. Dette gjør denne typen armaturer meget fleksible og gir dem et bredt bruksområde. Det er NS-EN 1838 og NS-EN 50172 som benyttes for disse systemene også.


Buskerud Brannservice stiller høye krav til produktet og løsningens kvalitet, dette skal være like bra eller bedre enn det kunden forventer. Vi har lang erfaring i å levere optimale sikkerhetsløsninger etter kundenes behov, også innen ledesystemer.


Våre løsninger gir brukeren uovertruffen sikkerhet med fleksibilitet for fremtidig oppgradering og utvidelse. Løsningene har høy brukevennlighet og er økonomisk gunstige. Helhetlig tenking for maksimal sikkerhet er viktig for nødlys og enkle nødlysarmatur til hele ledelyssystemet.


I tillegg til ledesystem med nødlys, leverer vi etterlysende skilt og systemer innen  brannvarsling og evakuering.