vann_målere

Vannmåler

Dette er Sameiets vannmåler.

Kristiansand kommune skriver: "Dersom en vannmåler har vært i drift i mer enn 6 år, kan

byingeniøren pålegge abonnenten å besørge måleren justert, eventuelt skiftet. Kommer en vannmåler ut av funksjon, beregnes gebyret etter et av byingeniøren utregnet gjennomsnittsforbruk. Testrapport fra godkjent instans kan kreves for å dokumentere avvik. Uttas det vann til brannslokking gjennom vannmåler kan byingeniøren foreta en skjønnsmessig reduksjon i gebyret."

En annen kommune skriver at vannmålere skal skiftes etter 10 år.

Sameiet må forholde seg til den enkelte eier på tilsvarende måte.

Måleren er montert i Teknisk rom.

Hvordan kontrollere eget vannforbruk

Klistre opp et ark på utensiden av døra og noter ned hver avlesning. Da vil du få en kontroll på om du har avvik som virker mistenkelig eller uforklarlig.Ble vannregningen høy?
Egen test av vannmåler

Kalibrer for eksempel en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp et litermål 10 ganger.

Merk av vannstanden på bøtta og tøm ut vannet.

Les av de viserne på måler som viser desiliter og liter og noter posisjonene. Om måleren ikke har visere noteres antall liter som fremgår av røde siffer og antall desiliter av et roterende hjul.

Fyll opp bøtta til 10-litersmerket, fra et egnet tappested.

Les av viserne/sifferne på måleren på ny og noter registrert forbruk.

Dersom registrert forbruk er minst 5 prosent større enn den oppfylte mengde (10,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), så må det utføres en kontrollmåling.

Det er vel tvilsomt om Ingeniørvesenet stiller opp gratis (hvis de i det hele tatt stiller opp). Kontakt rørlegger.


Det er eierens ansvar at kontrollmåling blir gjennomført.. Må måleren skiftes må det bekostes av eier.


Tips

Meld fra til rørlegger om evt andre ting du har tenkt på som burde kontrolleres/utbedres når han/hun allikevel må komme. Kjenner du naboer som har tenkt på noe - gå sammen. Forlang dokumentasjon på utført arbeide.

I Sameiets Internkontroll vil tilsvarende kontroller bli gjennomført på felles område.